0
Mój koszyk
0,00 PLN
0
Mój koszyk
Mój koszyk
Twój koszyk jest pusty
Po dodaniu produktów do koszyka, możesz je tutaj zobaczyć.

Kategorie

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Przykładamy bardzo dużą wagę do ochrony danych osobowych, które mogą być gromadzone podczas Państwa wizyty w sklepie internetowym naszej firmy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie mogą Państwo udostępnić swoich danych osobowych, zapraszamy na naszą stronę internetową, której przeglądanie nie wymaga ich podania;

b) Niniejsza polityka prywatności ma charakter czysto informacyjny, co oznacza że nie może być ona traktowana jako źródło obowiązków dla: - Właściciela sklepu internetowego /zwanego dalej Administratorem lub Administratorem danych osobowych/; - Klienta Sklepu Internetowego /zwanego dalej Klientem/;

c) Niniejsza polityka prywatności przedstawia przede wszystkim kanon zasad dotyczących szeroko rozumianego przetwarzania danych osobowych w naszym sklepie internetowym;

d) Państwa dane osobowe będą gromadzone i ewentualnie zapisywane tylko w przypadku dobrowolnego skontaktowania się z nami;

e) Administratorem danych osobowych, które zbierane są w ramach prowadzenia sklepu internetowego jest:
- nazwa firmy: OSAA Sp. z o.o.
- adres: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
- telefon: 52 366 04 80
- email: osaa@osaa.com.pl
- NIP: 967-11-34-407
- REGON: 092951442
- dane rejestrowe: zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186500

f) Przepisy prawne, na bazie których realizowany jest proces przetwarzania danych osobowych Klienta w sklepie internetowym przedstawiono poniżej: - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r;
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r;
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

g) Klient dokonujący w sklepie internetowym zakupów, niniejszą polityką prywatności, jest informowany o tym, co następuje:
- korzystanie z narzędzia, jakim jest sklep internetowy jest procesem dobrowolnym realizowanym przez Klienta;
- podanie danych osobowych przez Klienta sklepu internetowego jest dobrowolne;
- dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym jest procesem dobrowolnym;
- niepodanie wymaganych danych osobowych przez Klienta sklepu internetowego skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych;
- niepodanie wymaganych danych osobowych przez Klienta sklepu internetowego uniemożliwia Administratorowi wykonanie obowiązków prawnych na nim ciążących, a co za tym idzie – nie może stanowić jakichkolwiek podstaw do wysuwania żądań Klienta względem Administratora;

h) Administrator informuje iż:
- dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów oraz danych osobowych Klienta sklepu internetowego;
- przetwarza dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym prawem;
- zbiera dane osobowe Klienta sklepu internetowego w oznaczonych i zgodnych z prawem celach;
- zapewnia poprawność merytoryczną i adekwatność danych osobowych Klienta sklepu internetowego w stosunku do celów, w jakich te dane są przetwarzane;
- dane osobowe Klienta sklepu internetowego umożliwiające Jego identyfikację przechowuje nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tychże danych;
- zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klienta sklepu internetowego;
- stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klienta sklepu internetowego przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz niezgodnym z prawem przetwarzaniem i modyfikacjom; - stosowane środki techniczne i organizacyjne zabezpieczania danych osobowych Klienta sklepu internetowego podlegają wymaganym i właściwym przeglądom i uaktualnieniom;

2. PODSTAWY PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH

a) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta sklepu internetowego na podstawie:
- wyrażonej przez Klienta sklepu internetowego zgody dla realizacji określonych celów przetwarzania;
- żądania osoby, której dane osobowe dotyczą w celu zawarcia i realizacji umowy;
- obowiązków prawnych, jakim podlega Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego;
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych Klienta sklepu internetowego;
- prawnie uzasadnionego interesu strony trzeciej w procesie przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

a) Cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Klientów sklepu internetowego związany jest bezpośrednio z wymaganiami, jakie naszej firmie stawia Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym;

b) Poniżej przedstawiono cele, podstawy, okres i zakres w jakim Administrator może lub będzie przetwarzał dane osobowe Klienta sklepu internetowego:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem niżej wymienionych umów:

Wykonanie Umowy Sprzedaży

Wykonanie  umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy

Podstawa prawa: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

 

Zakres maksymalny:

- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
- nazwa firmy /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- NIP /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- REGON /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;

Marketing  

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą

Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w celu marketingowym.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Zakres maksymalny:

- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;

 

 

Prowadzenie ksiąg  rachunkowych

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych

Podstawa prawa: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Zakres maksymalny:

- imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- adres prowadzenia działalności gospodarczej /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- nazwa firmy /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- NIP /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- REGON /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora lub tych, które mogą być podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Zakres maksymalny:

- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
- nazwa firmy /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- NIP /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- REGON /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży i jej realizacji

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

 

Zakres maksymalny:

- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;

Realizacja prawnych zobowiązań Administratora względem Klienta sklepu internetowego /np. obsługa reklamacji Klienta/

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Zakres maksymalny:

- imię i nazwisko;
- adres poczty elektronicznej;
- numer telefonu kontaktowego;
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
- nazwa firmy /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- NIP /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;
- REGON /w przypadku, gdy ma to zastosowanie/;

 

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

a) W celu prawidłowego i wymaganego przepisami prawnymi obowiązków Administratora wynikających z zawartych w sklepie internetowych umów, koniecznym jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych do, których zalicza się:
- operatorów pocztowych;
- spedytorów i operatorów logistycznych;
- przewoźników i firmy transportowe;
- podmioty obsługujące płatności elektroniczne;
- podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie technicznym, organizacyjnym i informatycznym;
- biura księgowe, prawne i doradcze;

b) Administrator zapewnia, iż w ramach przetwarzania danych osobowych Klienta sklepu internetowego, korzysta tyko i wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancję wdrożenia właściwych środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie to spełniało wymagania Rozporządzenia RODO;

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

a) Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, iż zastrzega sobie prawo do automatyzacji podejmowania decyzji, w tym do realizacji procesu profilowania w zakresie realizacji celów marketingu bezpośredniego lub pośredniego;

b) Na podstawie realizacji procesu profilowania Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do:
- przyznawania rabatów sprzedażowych Klientowi sklepu internetowego;
- przesyłania kodów i decyzji rabatowych Klientowi sklepu internetowego;
- przypominania Klientowi sklepu internetowego o niedokończonych zakupach;
- automatycznej analizy zachowania Klienta sklepu internetowego;
- analizy historii zakupów dokonywanych przez Klienta sklepu internetowego;

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

a) Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, iż każdy Klient ma prawo żądania do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
/W każdej chwili mają Państwo prawo nieodpłatnie zażądać informacji na temat swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy. Mamy obowiązek udzielić Państwu żądanych informacji w terminie jednego miesiąca od dnia pisemnego przedstawienia żądania/;
- sprostowania informacji związanych z danymi osobowymi Klienta sklepu internetowego;
/Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych oraz ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych/;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta sklepu internetowego;
/Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych dotyczących własnych danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
• jeżeli przetwarzanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się przetwarzaniu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
• jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które zgromadziliśmy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
Jeżeli nastąpiło powyżej określone ograniczenie przetwarzania, przed uchyleniem ograniczenia przekażemy Państwu stosowną informację.

b) Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, iż każdy Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
/Mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania tejże zgody/;

c) Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, iż każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
/Właściwym organem nadzorczym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenie następuje na podstawie i zgodnie z trybem określonym w Rozporządzeniu RODO/;

d) Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, iż każdy Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczącego Jego danych osobowych;
/Mają Państwo prawo – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie do celów wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w ramach sprzedaży online. Dotyczy to także profilowania wynikającego ze wspomnianych przepisów. W takim przypadku zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej lub pośredniej, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią lub pośrednią. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej lub pośredniej, wówczas dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne/;

e) Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, że dane Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich. Wyjątek stanowić mogą sytuacje, w których informacje na temat korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego, wygenerowane za pomocą plików cookie, są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Z powodu włączonej anonimizacji adresów IP zostają one wcześniej skrócone przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP Klienta może być przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Firma Google może wykorzystywać w/w informacje do analizy sposobu korzystania przez Klienta z tego sklepu internetowego, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia operatorowi tego sklepu internetowego innych usług związanych z korzystaniem tego sklepu i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę Klienta sklepu internetowego w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Firma Google LLC jest certyfikowana zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA, aby zapewnić poziom ochrony danych odpowiadający zapisom RODO. Firma Google Inc. potwierdza, że stosuje odpowiednie, właściwe środki techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych;

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

a) Nasz sklep internetowy oraz związana z nim strona internetowa mogą korzystać z plików cookies. Plikami cookies nazywamy małe pliki tekstowe, które są zapisywane podczas odwiedzania naszej strony internetowej i/lub sklepu internetowego w Państwa przeglądarce (np. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari, itd.), na Państwa komputerze (a dokładniej rzecz ujmując, w systemie operacyjnym) lub też na karcie pamięci urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient sklepu internetowego. Za pomocą pliku cookie, który ma określony ciąg znaków, nasza strona internetowa lub sklep internetowy ponownie rozpoznaje Państwa przeglądarkę podczas wizyty na naszej stronie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies możecie Państwo uzyskać pod adresem internetowym: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

b) W przypadku, gdy będziemy wykorzystywali pliki cookies, będą one służyły do poprawy jakości korzystania z naszej strony internetowej oraz do optymalizacji prezentowania treści dla Klientów sklepu internetowego. Jednocześnie informujemy, że przy użyciu tych plików nie będziemy gromadzili żadnych danych dotyczących śledzenia i tym samym w żaden sposób nie będziemy ingerować w Państwa prawa osobiste i podstawowe wolności;

c) Mogą Państwo zablokować akceptację plików cookie w swojej przeglądarce. W takim jednak przypadku może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej witryny. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej;

d) Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, iż pliki cookies mogą być wykorzystywane w następującym celu:
• identyfikacji Klientów sklepu internetowego jako Klientów zalogowanych i pokazywania Ich aktualnego statusu;
• zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia i realizacji zamówienia;
• zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do sklepu Internetowego;
• dostosowywania zawartości strony sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta;
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania Klienta ze sklepu internetowego;
• badania cech zachowania Klientów sklepu internetowego poprzez anonimową analizę ich działań;

e) Administrator danych osobowych Klienta sklepu internetowego informuje, iż wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies:
• sesyjne – do przechowywania id sesji
• stałe – indywidualne ustawienia Użytkowników odnośnie widoczności niektórych elementów na stronie
• funkcjonalne – do zapamiętywania zwinięcia/rozwinięcia bloków z treścią
• podmiotów zewnętrznych – mechanizmy Google (systemy analizy ruchu na stronie oraz wyświetlanie map)

8. GOOGLE ANALITICS

a) Ten sklep internetowy może wykorzystywać Google Analytics, usługę analizy ruchu sieciowego oferowaną przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics korzysta z plików cookies;

b) Pliki cookies są wykorzystywane w ramach Google Analytics do analizy sposobu korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego oraz do pomiaru zasięgu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Google Inc. w ramach Google Analytics wykorzystywanie plików cookies realizowane jest z informacjami zawartymi na następującej stronie internetowej: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=de;

c) Istnieje możliwość zablokowania usługi Google Analytics na stronie Sklepu Internetowego poprzez instalację dodatku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

9. MAPY GOOGLE

a) Ten sklep internetowy może wykorzystywać usługę Google oferowaną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeżeli sprawdzają Państwo naszą lokalizację za pośrednictwem Google Maps, usługa ta może gromadzić Państwa dane. Szczegółowe informacje są dostępne w Warunkach korzystania z usługi Google Maps oraz Wytycznych dotyczących ochrony danych firmy Google. Podstawę prawną gromadzenia i zapisywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Proszę czekać, trwa ładowanie...